About Us

Academic Committee:

Lu Yue, Zheng Zhengqi, Wu Xing, Qiao Deli, Shi Yanling, Liu Yiqing, Zhang Jian, Chen Shaoqiang, Xu Jing, Li Qingli, Wen Ying 

Degree Evaluation Sub-Committee:

Shi Yanling, Qiao Deli, Li Qingli, Chen Shaoqiang, Xu Jing, Wen Ying, Chen Yang 

Teaching Committee:

Wu Xing, Shi Yanling, Liu Yiqing, Wang Ci, Li Xiaojin, Feng Ying